Меню View в PhotoShop CS3

25.09.2007

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

View Proof Setup - Настройка на цветната проба. --->

Proof - Custom... - Потребителска цветна проба...
- Working CMYK - Текущото работно CMYK пространство.
- Working Cian Plate - Цветоотделка Cyan.
- Working Magenta Plate - Цветоотделка Magenta.
- Working Yellow Plate - Цветоотделка Yellow.
- Working Black Plate - Цветоотделка Black.
- Working CMY Plate - Цветоотделки CMY.
- Macintosh RGB - RGB пространство за Macintosh.
- Windows RGB - RGB пространство за Windows.
- Monitor RGB - RGB пространство на монитора.

Proof Colors - Включване/изключване на екранната цветна проба.

Gamut Warning - Предупреждение за цветове "извън печатаемата гама".

Pixel Aspect Ratio Correction - Корекция на пропорциите на пикселa.

32-bit Preview Options... - 32-битово превю настройки.

Zoom In - Увеличи мащаба на изобразяване.

Zoom Out - Намали мащаба на изобразяване.

Fit on Screen - Вмести в екрана (до размера на екрана).

Actual Pixels - Действителни размери в пиксели (% мащаб).

Print Size - Печатен размер.

Screen Mode - Режим на екрана --->

screen - Standard Screen Mode - Стандартен.
- Maximazed Screen Mode - Максимизиран.
- Full Screen Mode With Menu Bar - Режим "на цял екран" с лента за менютата.
- Full Screen Mode - Режим "на цял екран".

Extras - Екстри (непечатаеми помощни средства).

Show - Покажи --->

Show - Layer Edges - Контурите на слоя.
- Selection Edges - Контурите на селекцията.
- Target Path - Целева пътечка.
- Grid - Помощна мрежа.
- Guides - Водачи.
- Count - Брояч.
- Smart Guides - Smart водачи.
- Slices - Изрезки.
- Annotations - Анотации.
- All - Всички.
- None - Нищо.
- Show Extras Options... - Покажи допълнителните опции ...

Rulers - Рулери.

Snap - Подравни (с прилепване).

Snap To - Подравни (с прилепване) към --->

Snap - Guides - Водачите.
- Grid - Помощната мрежа.
- Layers - Слоевете.
- Slices - Изрезките.
- Document Bounds - Границите на документа.
- All - Всичко.
- None - Нищо.

Lock Guides - Заключи водачите.

Clear Guides - Изчисти водачите.

New Guide - Нов водач.

Lock Slices - Заключи изрезките.

Clear Slices - Изчисти изрезките.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и Photoshop Help.

обратно в началото на страницата