Работа със селекции в Photoshop CS3

24.10.2007

Преместване, скриване и инвертиране на рамката на селекцията

Можем да преместваме селектиращата рамка с всеки селектиращ инструмент. Само трябва да е избрана опцията New Selection от панела с настройки. Позиционираме курсора на мишката вътре в селектиращата рамка. Той се променя selection_pointer и едва тогава можем да преместим селектиращата рамка. След преместването вече имаме селектирана друга област от изображението. Можем да теглим селектиращата рамка извън границите на платното. Можем да я преместваме и в прозореца на друго изображение.

За да преместваме под ъгъл кратен на 45 ° , започваме тегленето и задържаме Shift.

За преместване със стъпка от 1 пиксел можем да използваме стрелките от клавиатурата. За преместване със стъпка от 10 пиксела задържаме Shift докато използваме стрелките от клавиатурата.

За да скрием или покажем рамката на селекцията използваме командата View/ Extras

От меню View / Show / Selection Edges можем да скрием или покажем селектиращата рамка. Ако махнем отметката пред Selection Edge рамката ограждаща селекцията се скрива, но самата селекция остава на същото място. Скритата селекция се появява когато пробваме да направим ново селектиране.

С командата Select/ Inverse неселектираната област се селектира, а останалата остава извън селекцията. (инвертираме селекцията)


Разширяване или свиване на селекцията с определен брой пиксели

Избираме меню Select/ Modify / Expand или Contract.

expand В съответния диалогов прозорец въвеждаме стойността в пиксели от 1 до 100 и избираме OK. Селектиращата рамка нараства или се свива с указания брой пиксели.


Създаване на селекция около селектиращата рамка

border От меню Select/ Modify / командата Border дава възможност да се селектира област от пиксели покрай съществуващата селектираща рамка. Това е полезно когато трябва да се селектира рамка или лента от пиксели около област от изображението. Например за почистване на контурите на вмъкнат обект.

В съответния диалогов прозорец въвеждаме стойност за ширината на новата селекция в пиксели от 1 до 200. Например ако зададем рамка 20 пиксела, новата селекция ще обхване 10 пиксела извън и 10 пиксела от вътрешната страна на първоначалната селектираща рамка.

Почистване на разпилените пиксели при селекция по цвят

Избираме Select/ Modify / Smooth. Задаваме стойност за Sample Radius в пиксели между 1 и 100. За всеки пиксел в селекцията, Photoshop проверява пикселите около него на разстояние, каквото сме посочили със стойността за Sample Radius. Ако повече от половината от тези околни пиксели са селектирани, пикселът остава в селекцията и неселектираните пиксели около него се добавят към нея. Ако по-малко от половината пиксели са селектирани, пикселът се изважда от селекцията. Общият ефект е да се намали разпокъсаността и да се загладят острите ъгли и назъбените линии в селекцията.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3"

обратно в началото на страницата