Селектиране с Quick Selection tool в Photoshop CS3

09.10.2007

Инструментът Quick Selection tool Quick Selection tool е една от новите възможности за селектиране в Photoshop CS3. Той е групиран с Magic Wand (вълшебната пръчица) в панела с инструменти.

С Quick Selection tool можем да "рисуваме" селекция. С всяко движение на четката върху селектирания обект, селекцията се разраства и автоматично открива контурите и ги маркира. Пикселите се селектират въз основа на техните цветови стойности.

Всеки път като отпуснем бутона на мишката Photoshop "почиства" (изглажда и подобрява) краищата на селекцията. Естествено можем да направим и свои ръчни подобрения с избор на бутона Refine Edges.

Панелът за настройки (option bar) на инструмента изглежда така:

Quick Selection tool Избираме един от режимите на селекция.

А. New selection - Нова селекция.

B. Add to selection - Добавяне към селекцията. Изборът на този режим става автоматично и без изричното му избиране или задържане на Shift. Всяко следващо очертаване се добавя към първите очертания на селекцията.

C. Subtract from selection - Изваждане от селекцията. Или със задържане на Alt, за да извадим очертаното от селекцията.

Указваме параметрите на четката:

brush size

Диаметърът (Diameter) освен със слайдера и задаване на конкретна стойност в пиксели, можем да променяме и с клавишите "[" и "]". Големината на четката е от значение. Колкото е по-голяма и върху колкото повече различно оцветени пиксели минава при рисуването, толкова повече цветове се включват в селекцията. Препоръчва се да се започне селектирането с по-голяма четка, да се очертае набързо обекта и след това с четка с по-малък размер да се коригират краищата.

Твърдостта (Hardness) на четката се задава в проценти.

Интервалът (Spacing) определя дистанцията между две последователни щрихи на четката. Също се задава в проценти.

Можем да укажем ъгъл на завъртане на четката (Angle) спрямо хоризонталната ос.

Закръгленост (Roundness) определя съотношението между хоризонталната и вертикалната ос на четката. При 100% имаме кръгла четка, при 0% - под формата на линия.

При отметка пред Sample All Layers селекцията се базира на всички слоеве, а не само на текущия.

При отметка пред Auto-Enhance краищата на селекцията автоматично се заоблят и подобряват. Някои от тези подобрения могат да се направят и ръчно от бутон Refine Edge.

Видът на курсора може да се смени от меню Edit / Preferences/ Cursors/ Painting Cursors или временно с натискане на клавиша Caps.


* използвани са преводи от "Photoshop CS3" и от "Teach Yourself Adobe Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата