Преместване, копиране и изтриване на селектираните пиксели

29.10.2007

Можем да преместваме селектираната област с Move tool Move. Позиционираме курсора в границите на селекцията, той се променя Move и теглим.

Копирането на селектирана област може да бъде направено като я теглим с Move tool в едно или между няколко изображения, или като използваме командите Copy, Copy Merged, Cut и Paste. Тегленето с Move tool става по-бързо и без да се използва клипборда за разлика от останалите команди.

Задържаме Alt и теглим селекцията с мишката, за да я копираме. За копиране на селектираната област между две отделни изображения, теглим селекцията в прозореца на другото изображение. Ако при тегленето няма нищо селектирано, ще копираме целия активен слой.

Copy - копира селектираната област върху активния слой.

Copy Merged - създава слято копие на всички видими слоеве от селектираната област.

Paste - вмъкваме изрязаната или копираната селектирана област в друга част от изображението, в друго изображение или върху нов слой. Ако в момента имаме селекция командата Paste ще вмъкне съдържанието от клипборда в границите на тази селекция. Ако няма активна селекция, командата Paste ще вмъкне копираната в клипборда селекция в средата на видимото изображение.

За да копираме изображението и същевременно да дадем лек отстъп от 1 пиксел на копието, можем да задържим Alt и да използваме стрелките от клавиатурата. Ако същевременно задържим и Shift, отстъпът ще бъде 10 пиксела. Копието се разполага в същия слой.

Paste IntoPaste Into - вмъкваме изрязаната или копираната селектирана област в друга селекция в същото или друго изображение. Първата селекция се вмъква като нов слой, а селекцията върху която е копирано се конвертира в маска на този слой.

В примера имаме селекция на прозорец, в която искаме да вмъкнем морския пейзаж. Селектираме пейзажа, копираме, отиваме на селектирания прозорец и даваме Paste Into. Резултатите са долните два прозореца. Интересното е, че слоя и маската му не са свързани и могат да се преместват независимо един от друг. С Move tool можем да преместваме съдържанието на този слой, така че през маската (в случая прозореца) да се вижда това, което искаме - палмата и слънцето или палмата и морето.

Paste IntoМаската можем да видим в палитрата Layers.

Когато селекция или слой се вмъква (Paste) между изображения с различна резолюция, вмъкнатата селекция запазва своята. Това може да доведе до получаването на различни пропорции в новото изображение. Затова е добре преди да копираме да използваме командата Image/ Image Size. за да направим еднакви резолюциите на двете изображения или можем да използваме командата Edit/ Free Transform за коригиране на размера след като вмъкнем съдържанието.

За изтриване на селектираните пиксели можем да изберем Edit/ Clear или да натиснем Backspace или Delete от клавиатурата. Изтриването на селекцията върху background слоя или върху слой с включена опция Lock Transparency от палитрата Layers, запълва селектираната област с фоновия (background) цвят. Ако изтриваме селекция върху слой без включена опция Lock Transparency, изтритата област ще стане прозрачна.

* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата