Съхраняване и зареждане на селекция в Photoshop CS3

11.11.2007

Можем да запазим всяка селекция в Photoshop като маска в нов или съществуващ алфа канал и да я заредим по-късно от там.

Запазването на селекцията става с натискане на бутона Save Selection Save Selection в долната част на палитра Channels . Създава се нов алфа канал.

Можем да използваме и командата Select/ Save Selection. В отварящият се диалогов прозорец трябва да укажем следните настройки:

Save Selection Document - избираме изображението за което се отнася селекцията. По подразбиране на първо място е активното в момента изображение. Може да се избере и друго отворено изображение със същата резолюция или ново изображение.

Channel - избираме канала, в който ще се запази селекцията. По подразбиране се създава нов канал. Може селекцията да бъде запазена и в съществуващ канал или като маска на слой, ако изображението съдържа слоеве.

Ако запазваме селекцията като нов канал, трябва да въведем име за канала. А ако я запазваме във вече съществуващ канал указваме как да комбинираме селекциите:

Save SelectionReplace Channel - припокрива текущата селекция в канала.

Add to Channel - добавя селекцията към текущото съдържание на канала.

Subtract From Channel - изтрива селекцията от съдържанието на канала.

Intersect With Channel - запазва областите, които се получават от пресичането на селекцията със съдържанието на канала.

Зареждане на селекция.

За да заредим отново селекцията трябва да изберем съответния алфа канал от палитра Channels и да кликнем върху бутона Load Selection Load Selection в долния й край. След това избираме съставния канал най-отгоре в палитрата.

Можем да теглим с мишката алфа канала към бутона Load Selection, за да заредим селекцията. Или само с Ctrl + клик върху алфа канала, съдържащ селекция е достатъчно, за да я заредим в изображението.

За да добавим нова селекция към запазената в алфа канал натискаме Ctrl+Shift и кликваме върху канала. За да извадим новата селекция от запазената в алфа канал натискаме Ctrl+ Alt и кликваме върху канала. За да кръстосаме запазената селекция със съществуваща такава натискаме Ctrl+ Alt + Shift и избираме съответния канал.

Можем с теглене да прехвърлим селекцията от едно изображение към друго.

Селекция може да се зареди и с командата Select/ Load Selection. В диалоговия прозорец указваме:

Save Selection Document - източника; Channel - каналът съдържащ селекцията; Invert - ако искаме да обърнем селекцията и да селектираме областите, които не са били селектирани.

По долу избираме как да се комбинират селекциите, ако вече има селекция в изображението.

New Selection - зарежда само новата селекция; Add To Selection - добавя новата селекция към съществуващите; Subtract From Selection - изважда заредената селекция от съществуващата; Intersect With Selection - оставя селектирана областта получена от кръстосването на новата със съществуващата селекция.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата