Корекционен слой и слой за запълване

27.01.2008

Корекционният слой (Adjustment layer) добавя цветови и тонални корекции към изображението без да променя неговите пиксели. Например вместо да прилагаме настройки Levels директно върху изображението, можем да създадем такъв корекционен слой. Всички настройки се съхраняват в този слой и променят съдържанието на слоя намиращ се отдолу. Можем лесно да премахнем корекциите и да възстановим оригиналното изображение като просто изтрием корекционния слой.

Видовете корекционни слоеве съответстват на командите от Image / Adjustments.

Корекционните слоеве имат следните предимства:
- неразрушаващо редактиране (Nondestructive). Във всеки един момент можем да възстановим оригиналното изображение. Също така можем да намалим ефекта от слоя като променим неговата непрозрачност (opacity).
- минимум загуба на информация при прилагането на множество корекции. Photoshop комбинира действието на всички корекционни слоеве преди да ги приложи върху изображението.
- избирателно редактиране. Посредством създаването на маска в корекционния слой можем да коригираме само дадена част от изображението.
- възможност да добавяме едни и същи настройки в множество изображения. Достатъчно е Copy и Paste на корекционния слой между изображенията.

Корекционните слоеве увеличават размера на файла, също както и обикновените слоеве. При работа с много слоеве можем да намалим размера на файла като слеем корекционния слой с по-долните слоеве.

Корекционните слоеве имат същите характеристики като обикновените. Могат да се променят тяхната непрозрачност (opacity) и режими на смесване (blending mode). Могат да се групират, да се скриват.

Корекционните слоеве оказват влияние на всички слоеве под тях. С един корекционен слой могат да се направят промени в множество слоеве, разположени под него.


Слоят за запълване (Fill layer) позволява да оцветим даден слой със плътен цвят (solid color), градиент или текстура. За разлика от корекционния, този слой не оказва влияние на по-долните слоеве.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help, adobesupport.bmg.bg и други

обратно в началото на страницата