За слоевете в Photoshop CS3

18.11.2007

Слоевете са важна част от изображението и спомагат за т.нар. "nondestructive" редактиране - без да унищожаваме оригинала. Използват се при съставни изображения, при добавяне на текст или векторна графика.

Layer Фотошопското изображение може да се състои от един или няколко слоя. Всеки слой е напълно независим от останалите. Може да се обработва, премества, изтрива, скрива съвсем самостоятелно. Ако даден слой съдържа прозрачни области, през тях се вижда съдържанието на долния слой.

Понякога слоевете не съдържат някакво видимо съдържание. Например корекционен слой (adjustment layer), който задава промяна на цветовете и тонални настройки, оказващи влияние на слоевете отдолу. Вместо да се редактират директно пикселите от изображението, може да се работи с подобен корекционен слой. По този начин запазваме оригинала в долния слой.

Специален тип слой е Smart Object, съдържащ един или повече слоеве. Smart обекта се трансформира без директно да се деформират пикселите. Върху тези слоеве могат да се прилагат Smart филтри, ефекта от които лесно може да бъде махнат и да се възстанови оригиналното изображение.


Организиране на слоевете

Новото изображение има по подразбиране само един слой.

При работа със слоеве използваме палитра Layers. Можем да организираме слоевете в групи. Към група от слоеве можем да добавяме ефекти и маски едновременно върху всички слоеве в групата.


Слой background

Когато създаваме ново изображение с непрозрачен фон, най-долния слой в палитрата се нарича background слой. Изображението може да има само един background слой. Този слой не може да се премества, нито да се променя неговата непрозрачност. Можем да го конвертираме в обикновен слой и едва тогава имаме повече опции за редактиране.

Когато създаваме ново изображение с прозрачен фон, не се създава background слой. Най-долният слой може да се премества и редактира като всички останали. По подразбиране прозрачността се представя като шахматно подредени сиви и бели квадрати. Тази настройка можем да променяме от меню Edit/ Preferences/ Transparency & Gamut.

Конвертирането на background слоя в обикновен слой става като кликнем два пъти върху него в палитрата, или като изберем Layer/ New/ Layer From Background.

Обръщането на обикновен слой в background става с Layer/ New/ Background From Layer. Ако слоят е имал прозрачни пиксели, те ще се оцветят с background цвета и слоя ще се премести най-отдолу в палитрата.


Създаване на слой и група от слоеве

Новият слой по подразбиране се създава над селектираните слой или група слоеве.

За създаване на нов слой може да се използва бутона New Layer Create а New Layer. За нова група - бутона New Group Create а New Group в долния край на палитра Layers. С Alt + клик върху тези бутони се извежда диалогов прозорец за допълнителни настройки. С Ctrl + клик върху същите бутони новият слой (група) се създава под активния в момента.

Можем да използваме и командите Layer/ New/ Layer или Layer/ New/ Group. Същите команди можем да изберем и от менюто към палитрата. Извежда се следният диалогов прозорец:

New Layer Name - Въвеждаме име на слоя/ групата.
Use Previous Layer to Create Clipping Mask - Използване на предния слой за създаване на изрязваща маска. Тази опция не е активна при създаване на група.
Color - Задава цвят за слоя видим в палитра Layers
Mode - Указва се режим за смесване за слоя/ групата.
Opacity - Настройка за непрозрачността.
Fill With Mode-Neutral Color - Запълване на слоя с неутрален цвят.


Създаване на слой от селекция

За да копираме дадена селекция като нов слой можем да използваме командата Layer/ Layer Via Copy. За изрязване на селекцията и вмъкването й като нов слой - Layer/ Layer Via Cut.


Дублиране на слой

За дублиране на слой използваме командата Duplicate Layer/ Duplicate Group в меню Layer. Дублиране на слой можем да направим и като го теглим към бутона New Layer Create а New Layer.


Дублиране на слой или група от слоеве в друго изображение

Отваряме и двете изображения. Избираме слоя, който искаме да дублираме. Достатъчно е само с мишката да гo изтеглим към прозореца на второто изображение. Съответният слой се появява най-отгоре в палитра Layers на другото изображение. Същото можем да направим и с командата Duplicate Layer/ Duplicate Group от меню Layer или от палитра Layers.

Layer В извеждащият се диалогов прозорец първо указваме името, с което искаме да бъде записан слоя - As:.

В секцията Destination задаваме името на второто изображение. В списъка Document: се съдържат всички отворени в момента изображения, както и опцията New за създаване на ново изображение. Ако все пак изберем New трябва да дадем име на това ново изображение в полето Name.

Друг начин да прехвърлим даден слой в друго изображение е с командата Select/ All, при което селектираме всички пиксели на активния слой. След това с Edit/ Copy и Edit/ Paste вмъкваме копираните пиксели в новото изображение.


Показване и скриване на слой или група от слоеве

За да скрием съдържанието на даден слой е достатъчно да кликнем върху иконката click в началото на реда. Повторното кликване ще визуализира скритото съдържание. С Alt + клик върху тази иконка се визуализира само съдържанието на съответния слой, другите слоеве се скриват. Като Photoshop запомня кои слоеве са били видими и след повторно Alt + клик върху същата иконка се визуализират тези слоеве, които са били видими и преди това.

effectАко искаме да видим всички ефекти приложени върху дадения слой, кликваме върху малкият триъгълник в края на реда Reveals layer effects in the palette. Извежда се нов ред за всеки приложен ефект. С клик върху иконката click можем да скрием/ покажем промяната, която настъпва в резултат от този ефект.

Важно е да се знае, че само видимите слоеве се принтират.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата