Селектиращи инструменти (Marquee tools) в Photoshop CS3

06.10.2007

Селектиращите инструменти (Marquee tools) дават възможност да се селектират правоъгълни и елипсовидни области, колони или редове от 1 пиксел.

Rectanqular Marquee Rectanqular Marquee прави правоъгълни селекции. Когато задържим Shift се изчертава селекция квадрат. Ако задържим Alt изчертаването на селекцията става от центъра й.

Elliptical Marquee Elliptical Marquee прави елипсовидни селекции. Когато задържим Shift се изчертава селекция кръг. Ако задържим Alt изчертаването на селекцията става от центъра й.

Single Row Marquee Single Row Marquee и Single Column Marquee Single Column Marquee селектира ред с 1 пиксел височина или колона с 1 пиксел ширина.

Още докато изчертаваме рамката на селекцията в палитра Info се показват нейните параметри (ширина W и височина H).

options От панела с настройки (options bar) избираме една от четирите възможни опции като натискаме съответния бутон.

A. New selection - Изчертаване на нова селекция.

B. Add to selection - Добавяне към текущата селекция. Или можем само да задържим Shift при изчертаването на втората селекция.

C. Subtract from selection - Изваждане на очертаната област от текущата селекция. Задържане на Alt при изчертаването на втората селекция.

D. Intersect with selection - Крайната селекция се получава от пресичането на две селекции. Задържане на Shift + Alt при изчертаването на втората селекция.

Следващата настройка е да зададем стойност за размиване на краищата (Feather).

feather При първия квадрат на селекцията е зададен feather=0px, при втория - 20px. Опцията anti_alias за заглаждане на контурите е активна при използване на Elliptical Marquee.


За Rectanqular Marquee и Elliptical Marquee имаме настройка Style.

При избор на Normal определяме пропорциите в процеса на очертаване на селекцията като издърпваме с мишката.

Fixed Aspect Ratio задава съотношението височината към ширината. Например ако искаме ширината да е два пъти повече от височината задаваме 2 за width (ширина) и 1 за height (височина).

При Fixed Size задаваме конкретна стойност за ширина и височина на селекцията. Стойностите трябва да са цели числа.

Можем да подравним селекцията към водещите линии (guides), помощната мрежа (grid), изрезките (slices), границите на документа, избирайки меню View / Snap или Snap To


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата