Меню Layer в PhotoShop CS3

22.09.2007

В меню Layer (слой) са събрани команди за работа със слоеве. Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

layer

New - Нов --->

new - Layer... - Създаване на нов слой.
- Layer From Background... - Създаване на нов слой от фона (Background слоя).
- Group... - Създаване на група от слоеве.
- Group from Layer... - Създаване на група от селектираните слоеве.
- Layer via Copy - Създаване на нов слой чрез копиране на селекция или активния слой.
- Layer via Cut - Създаване на нов слой чрез изрязване на селекция или активния слой.

Duplicate Layer... - Дублиране на слой...

Delete - Изтриване --->

- Layer - Изтриване на слой.
- Hidden Layer - Изтриване на скритите слоеве.

Layer Properties... - Характеристики на слоя...

Layer Style - Стил на слоя --->

layer style - Blending Options... - Опции за смесване...
- Drop Shadow... - Хвърлена сянка...
- Inner Shadow... - Вътрешна сянка...
- Outer Glow...- Външно сияние...
- Inner Glow... - Вътрешно сияние...
- Bevel and Emboss... - Скосяване и релефно изпъкване/вдълбаване...
- Satin... - Атлаз...
- Color Overlay... - Цветно наслагване...
- Gradient Overlay... - Градиентно наслагване...
- Pattern Overlay... - Наслагване на шарки...
- Stroke... - Оконтуряване...
- Copy Layer Style - Копирай в клипборда стилa на слоя
- Paste Layer Style - Вмъкни от клипборда стилa на слоя
- Clear Layer Style - Изтрий стила на слоя
- Global Light... - Глобална светлина...
- Create Layer... - Създай слой...
- Hide All Effects... - Скрий всички ефекти...
- Scale Effects... - Мащабирай ефектите...

Smart Filter - Всеки филтър използван върху Smart Object e Smart Filter. Едва тогава опцията става активна --->

Smart Filter - Disable Smart Filters - Спри действието на Smart филтрите.
- Delete Filter Mask - Изтрий маската на филтъра.
- Disable Filter Mask - Спри действието на маската на филтъра.
- Clear Smart Filters - Изтрий Smart филтрите.


New Fill Layer - Нов слой за запълване --->

- Solid Color... - Плътен цвят...
- Gradient... - Градиент...
- Pattern... - Шарка...

New Adjustment Layer - Нов корекционен слой --->

New Adjustment Layer - Levels... - Нива...
- Curves... - Криви...; за фини настройки
- Color Balance... - Цветови баланс...
- Brightness/Contrast... - Яркост/Контраст...
- Black & White... - Черно-бяло...
- Hue/Saturation... - Цветови тон/Наситеност...
- Selective Color... - Селективен цвят...; промяна на един цвят без това да се отразява на останалите.
- Channel Mixer... - Смесител на канали...
- Gradient Map... - Градиентна карта...
- Photo Filter... - Фотофилтър...; Имитира поставянето на цветен филтър пред обектива на фотоапарата.
- Exposure... - Експозиция; за корекции при HDR изображенията, но може да се използва и с 8 и 16-битови изображения.
- Invert... - Интертирай...
- Threshold... - Праг...; превръща изображението в силно контрастно чернобяло изображение.
- Posterize... - Постеризирай...

Change Layer Content - Промени съдържанието на слоя --->

Change Layer Content - Solid Color... - Плътен цвят...
- Gradient... - Градиент...
- Pattern... - Шарка...
- Levels... - Нива...
- Curves... - Криви...
- Color Balance... - Цветови баланс...
- Brightness/Contrast... - Яркост/Контраст...
- Black & White... - Черно и бяло...
- Hue/Saturation... - Цветови тон/Наситеност...
- Selective Color... - Селективен цвят...
- Channel Mixer... - Смесител на канали...
- Gradient Map... - Градиентна карта...
- Photo Filter... - Фотофилтър...; Имитира поставянето на цветен филтър пред обектива на фотоапарата.
- Exposure... - Експозиция; за корекции при HDR изображенията, но може да се използва и с 8 и 16-битови изображения.
- Invert... - Инвертирай...
- Threshold... - Праг...
- Posterize... - Постеризирай...

Layer Content Options... - Опции за съдържанието на слоя...

Layer Mask - Маска за слоя --->

Layer Mask - Reveal All - Покажи всичко
- Hide All - Скрий всичко
- Reveal Selection - Покажи селекцията
- Hide Selection - Скрий селекцията
- Delete - Изтрий
- Apply - Приложи
- Enable - Разреши
- Unlink - Раздели


Vector Mask - Векторнa маска --->

 Vector Mask - Reveal All - Покажи всичко
- Hide All - Скрий всичко
- Current Path - Текуща пътечка
- Delete - Изтрий
- Enable - Разреши
- Link - Свържи

Create Clipping Mask - Създай изрязваща маска.

Smart Objects - Smart Object - слоеве с растерно или векторно изображение, които запазват оригиналните му характеристики, позволявайки само определени обработки. --->

Smart Objects - Convert to Smart Object - Конвертирай в Smart Object
- New Smart Object via Copy - Нов Smart Object чрез копиране
- Edit Contents - Редактирай съдържанието
- Export Contents - Експортирай съдържанието
- Replace Contents - Замести съдържанието
- Stack Mode - Режими на стека ( image stacks )
- Rasterize - Растеризирай; Преобразуване в растер


Video Layers - Видео слоеве --->

Video Layers - New Video Layer from File... - Нов видео слой от файл...
- New Blank Video Layers - Нов празен видео слой.
- Insert Blank Frame - Вмъкни празен фрейм.
- Duplicate Frame - Дублирай фрейм.
- Delete Frame - Изтрий фрейм.
- Replace Footage... - Замени метража.
- Interpret Footage... - Интерпретирай метража.
- Show Altered Video - Покажи промененото видео.
- Restore Frame - Възстанови фрейма.
- Restore All Frame - Възстанови всички фреймове.
- Reload Frame - Презареди фрейма.
- Rasterize - Растеризирай; Преобразуване в растер.
3D Layers - 3D слоеве --->

3D Layers - New Layer From 3D File... - Нов слой от 3D файл.
- Transform 3D Model - Трансформирай 3D модел.
- Replace Texture - Замени текстурата.
- Rasterize - Растеризирай; Преобразуване в растер.


Type - Шрифт --->

Type - Create Work Path - Създай работна пътечка.
- Convert to Shape - Конвертирай във векторна фигура.
- Horizontal - Хоризонтален текст.
- Vertical - Вертикален текст.
- Anti-Alias None - Без изглаждане на контури.
- Anti-Alias Sharp - Изглаждане, с изострени контури.
- Anti-Alias Crisp - Изглаждане, с рязко очертани контури.
- Anti-Alias Strong - Силно изглаждане, "по-тежък", удебелен текст.
- Anti-Alias Smooth - Плавно изглаждане, меко очертан текст.
- Convert to Paragraph Text / Convert To Point Text - Конвертирай в Paragraph текст / в Point текст.
- Warp Text... - Изкривяване на текст.
- Update All Text Layers - Актуализирай всички текстови слоеве.
- Replace All Missing Fonts - Замести всички липсващи шрифтове.

Rasterize - Растеризирай; Преобразуване в растер. --->

Rasterize - Type - Текст. Преобразува в растер само текста без да променя ако има други вектори на селектираните слоеве.
- Shape - Векторна фигура.
- Fill Content - Растеризира запълването на векторната фигура, като запазва векторната маска.
- Vector Mask - Растеризира векторната маска като я обръща в маска на слоя (layer mask).
- Smart Object - Конвертира Smart обекта в растерен слой.
- Video - Видео.
- 3D - 3D обект.
- Layer - Слой. Преобразува в растер всички вектори в селектираните слоеве.
- All Layers - Преобразува в растер всички слоеве, съдържащи вектори.

New Layer Based Slice - Нова изрезка, базирана на слой.

Group Layers - Групирай слоевете.

Ungroup Layers - Разгрупирай слоевете.

Hide Layers - Скрий слоевете.

Arrange - Подреди --->

- Bring to Front - Премести най-отпред.
- Bring Forward - Премести с една стъпка напред.
- Send Backward - Премести с една стъпка назад.
- Send to Back - Премести най-отзад.
- Reverse - Подреди в обратен ред.

Align - Подравни --->

align - Top Edges - Горните страни.
- Vertical Centers - Хоризонталните оси по вертикала.
- Bottom Edges - Долните страни.
- Left Edges - Левите страни.
- Horizontal Centers - Вертикалните оси по хоризонтала.
- Right Edges - Десните страни.

Distribute - Разпредели --->

- Top Edges - Горните страни.
- Vertical Centers - Хоризонталните оси по вертикала.
- Bottom Edges - Долните страни.
- Left Edges - Левите страни.
- Horizontal Centers - Вертикалните оси по хоризонтала.
- Right Edges - Десните страни.

Lock All Layers in Group... - Заключи всички слоеве в групата...

Link Layers - Свържи слоевете.

Select Linked Layers - Селектирай свързаните слоеве.

Merge Layers - Слей слоевете.

Merge Visible - Слей видимите слоеве.

Flatten Image - Сплескай изображението (слей всички слоеве).

Matting - Команди, които позволяват да се редактират нежеланите пиксели по краищата след преместване на фрагмент от изображението върху нов фон.

- Defringe - Замества цвета на крайните пиксели с цвят от вътрешността на фрагмента, който е различен от цвета на фона.
- Remove Black Matte - Полезно когато фрагмента е преместен от черен фон към цветен фон.
- Remove White Matte - Полезно когато фрагмента е преместен от бял фон към цветен фон.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и Photoshop Help

обратно в началото на страницата