Селектиране с ласо в Photoshop CS3

07.10.2007

Обикновеното ласо е удобно за очертаване на селекции на произволни по форма области.

Lasso tool Избираме Lasso tool и очертаваме границата на селекцията.

Elliptical Marquee Настройките в option bar са аналогични като при инструментите за правоъгълни и елипсовидни селекции.

A. New selection - Изчертаване на нова селекция.

B. Add to selection - Добавяне към текущата селекция. Или можем само да задържим Shift при изчертаването на втората селекция.

C. Subtract from selection - Изваждане на очертаната област от текущата селекция. Или задържане на Alt при изчертаването на втората селекция.

D. Intersect with selection - Крайната селекция се получава от пресичането на две селекции. Или задържане на Shift + Alt при изчертаването на втората селекция.

Следващата настройка е да зададем стойност за размиване на краищата (Feather) и заглаждане на линиите (anti-aliasing).

Ако при работа с Lasso tool задържим Alt, ласото се преобразува в многоъгълно ласо (Polygonal Lasso tool) и можем да изчертаваме прави линии на селекцията.

За да свържем началото и края на селекцията е достатъчно да отпуснем бутона на мишката.

Можем да изберем бутона Refine Edge... за допълнителни настройки на селекцията или за да видим как би изглеждала на различен фон.

Polygonal Lasso tool С многоъгълното ласо ( Polygonal Lasso tool) могат да се изчертават прави линии при селектиране. Настройките са аналогични като на обикновеното ласо.

С еднократно кликване върху изображението указваме началото на селекцията. При всяко следващо кликване точките се свързват с прави линии. При задържане на Shift се изчертава линия под 45 градуса.

Със задържане на Alt ласото действа като обикновеното ласо.

С натискане на бутона Delete изтриваме последната точка от селекцията.

За да затворим линията на селекцията поставяме ласото точно над началната точка и тогава кликваме. Селекцията ще се затвори и ако задържим Ctrl и кликнем на произволно място. Същото можем да направим и ако кликнем два пъти на произволно място.

Magnetic Lasso tool Когато се използва магнитното ласо (Magnetic Lasso tool) рамката на селекцията прилепва към границата на определени области от изображението. Магнитното ласо не е активно при 32-битови изображения.

Магнитното ласо е особено полезно за бързо селектиране на обекти със сложни форми, които са разположени върху силно контрастен фон.

Настройките отново са аналогични на горните. Задаваме стойност за размиване на краищата (Feather) и слагаме отметка пред "Anti-aliasing"за заглаждане на линиите.

Настройката Width определя ширината, на която магнитното ласо ще търси контурите на селектираната област. Задава се в пиксели. За да променим вида на курсора при избрано магнитно ласо, така че да се вижда указаната ширина натискаме клавиша Caps Lock.

Стойността за Contrast задава чувствителността на ласото към контрастните краища в изображението. Задава се в проценти от 1-100%. При по-ниска стойност се селектират краища, които са по-слабо контрастни.

Frequency (честота) определя колко на често да се поставят свързващите точки. По-голямата стойност спомага за по-бързото изчертаване на селекцията.

Magnetic Lasso tool Кликваме върху изображението, за да поставим първата точка от селекцията. Докато движим ласото около обекта, автоматично по контура се поставят свързващи точки на зададената от нас честота. Ако искаме с кликване по контура можем да поставим такава точка и ръчно.

За да превключим на обикновеното ласо задържаме Alt и изтегляме с натиснат бутон на мишката. За да превключим на многоъгълното ласо - Alt и клик.

Затварянето на линията на селекцията може да се направи като се кликне два пъти или се натисне Enter. За да затворим можем и да кликнем върху първата точка от селекцията.

При затваряне на селекцията и тук бутонът Refine Edge... става активен и може да бъде избран.


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата