Меню Filter в PhotoShop CS3

25.09.2007

Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

filter Last Filter - Изпълнява последния приложен филтър.

Convert for Smart Filters - Конвертирай за Smart филтри. За прилагане на Smart филтри върху обикновен слой.

Extract... - Извлечи...

Filter Gallery... - Галерия на филтрите...

Liquify... - Втечни...

Pattern Maker... - Съставител на шарки ...

Vanishing Point... - Този филтър опростява редактирането на изображения съдържащи перспектива.
Artistic - Художествени филтри --->

artistic - Colored Pencil... - Цветен молив...
- Cutout... - "Изрязване" на цветовете, апликация ...
- Dry Brush... - Суха четка...
- Film Grain... - Зърнистост...
- Fresco... - Фреско...
- Neon Glow... - Неоново сияние...
- Paint Daubs... - Цветни петна...
- Palette Knife... - Мастихин (вид шпакла за бои)...
- Plastic Wrap... - Пластмасова обвивка...
- Poster Edges... - Постеризирани контури...
- Rough Pastels... - Груби пастели ...
- Smudge Stick... - Размазване с парцалче ...
- Sponge... - Гъба...
- Underpainting... - Грундиране на платното ...
- Watercolor... - Акварел...

Blur - Замъгляване --->

blur - Average - Намира усреднен цвят в изображението или селекцията и ги запълва с него.
- Blur - Замъгли.
- Blur More - Замъгли повече. 3-4 пъти по-силен ефект от Blur.
- Box Blur... - Замъгляване базиращо се на усреднения цвят от съседните пиксели...
- Gaussian Blur... - Гаусово замъгляване...
- Lens Blur... - Замъгляване с обектива...
- Motion Blur... - Замъгляване при движение...
- Radial Blur... - Радиално замъгляване...
- Shape Blur... - Замъгляване според зададена фигура...
- Smart Blur... - Smart замъгляване...
- Surface Blur... - Замъгляване по повърхнина, със запазване на контурите.

Brush Strokes - Щрихи, мазки с четка --->

Brush Strokes - Accented Edges... - Подчертани контури...
- Angled Strokes... - Наклонени щрихи...
- Crosshatch... - Кръстосана щриховка...
- Dark Strokes... - Тъмни щрихи...
- Ink Outlines... - Мастилени контури...
- Spatter... - Пръски боя...
- Sprayed Strokes... - Напръскани щрихи...
- Sumi-e... - Калиграфия...

Distort - Изкривяване --->

distort - Diffuse Glow... - Дифузно сияние...
- Displace... - Отместване ...
- Glass... - Стъкло...
- Lens Correction... - Корекция на недостатъци, внесени от обектива...
- Ocean Ripple... - Океанско вълнение...
- Pinch... - Свиване-раздуване...
- Polar Coordinates... - Полярни координати...
- Ripple... - Вълнообразно преобразуване...
- Shear... - Напречно изкривяване...
- Spherize... - Преобразувай сферично...
- Twirl... - Завихряне...
- Wave... - Вълнообразно преобразуване...Подобно на Ocean Ripple, но с повече възможности за настройки.
- ZigZag... - Зиг-Заг...

Noise - Шум --->

noise - Add Noise... - Добави шум...
- Despeckle - Отстрани петънцата.
- Dust & Scratches... - (Отстраняване на) прах и драскотини...
- Median... - Усредняване...
- Reduce Noise... - Намаляване на шума...

Pixelate - Пикселизиране --->

Pixelate - Color Halftone... - Цветни полутонове...
- Crystallize... - Кристализация...
- Facet... - Фасети...
- Fragment... - Фрагменти...
- Mezzotint... - Мецотинт...
- Mosaic... - Мозайка...
- Pointillize... - Поантилизиране... Представя всеки цвят като съвкупност от произволно разположени точни, за платно се взема background цвета.

Render - Рендерирай (визуализирай) --->

render - Clouds - Облаци.
- Difference Clouds - Облаци (базирани на цветова разлика).
- Fibers... - Нишки...
- Lens Flare... - Отблясъци от обектива...
- Lighting Effects... - Светлинни ефекти...

Sharpen - Изостряне --->

sharpen - Sharpen - Изостряне.
- Sharpen Edges - Изостряне на контурите.
- Sharpen More - По-силно изостряне.
- Smart Sharpen... - Smart изостряне.
- Unsharp Mask... - Разфокусирана маска (метод за изостряне)...

Sketch - Скициране --->

sketch - Bas Relief... - Барелеф, нисък релеф...
- Chark & Charcoal... - Тебешир и Въглен...
- Charcoal... - Въглен...
- Chrome... - Хромиране...
- Conte Crayon... - Вълшебен молив...
- Graphic Pen... - Графично перо...
- Halftone Pattern... - Полутонова шарка...
- Note Paper... - Хартия за бележки...
- Photocopy... - Фотокопие...
- Plaster... - Мазилка...
- Reticulation... - Мрежовидна рисунка...
- Stamp... - Печат...
- Torn Edges... - Разкъсани контури...
- Water Paper... - Намокрена хартия ...

Stylize - Стилизиране --->

stylize - Diffuse... - Дифузия...
- Emboss... - Релефно оконтуряване...
- Extrude... - Екструдирай, екструзия ("изтегляне")...
- Find Edges... - Намери контурите ...
- Glowing Edges... - Сияещи контури...
- Solarize... - Соларизация...
- Tiles... - Плочки...
- Trace Contour... - Трасиране на контурите ...
- Wind... - Вятър...

Texture - Текстура --->

Texture - Craquelure... - Напуквания...
- Grain... - Зърнистост...
- Mosaic Tiles... - Мозаични плочки...
- Patchwork... - Пачуърк (тъкан от кръпки)...
- Stained Glass... - Витраж...
- Texturizer... - Текстуризатор...

Video - Видео --->

Video - De-Interlace... - Подреди видеолиниите последователно...
- NTSC Colors... - NTSC цветове...

Other - Други --->

Other - Custom... - Потребителски...
- High Pass... - "Високочестотен" филтър...
- Maximum... - Максимум...
- Minimum... - Минимум...
- Offset... - Отместване...

Digimarc - Digimarc филтри (за добавяне на информация за защита на авторското право - Digimarc ImageBridge technology) --->

Digimarc - Embed Watermark... - Вгради воден знак... Първо е нужна регистрация в Digimarc Corporation.
- Read Watermark... - Прочети воден знак... Ако филтърът открие воден знак, в диалогов прозорец се извежда инфо за него.


* използвани са преводи от adobesupport.bmg.bg и Photoshop Help.

обратно в началото на страницата