За цветовете в Photoshop CS3

15.10.2007

Основни цветове

Съществуват различни цветови модели, дефиниращи цветовете с които работим.

В RGB цветовият модел базови са трите цвята на светлината (червен Red, зелен Green и син Blue), които могат да възпроизведат всички цветове във видимия спектър като се смесват в различни съотношения. Мониторите използват този цветови модел. Задаваме цветовете посредством стойности от 0 до 255. Ако всички цветови стойности са 255 получаваме бял цвят.

CMYK цветовият модел представлява четирите цвята мастила (циян Cyan, магента Magenta, жълто Yellow и черно Black), при смесването на които получаваме всички останали. Цветовите стойности се задават в проценти. За белия цвят всички CMYK стойности са 0 %.

Цветови кръг

Цветовият кръг представя теоретичната подредба на цветовете. Дава възможност да се проследи как от един цвят преминаваме към следващия. Цветове, намиращи се на срещуположни страни в цветовия кръг се наричат допълващи се цветове (complementary). Съседните един на друг цветове се наричат сходни (analogous). /виж/

Цветови модел, цветово пространство и цветови режим

Цветовият модел (color model) описва цветовете, с които работим. Всеки цветови модел (RGB, CMYK, HSB) представя различен метод за тяхното дефиниране.

Цветовото пространство (color space) е вариант на цветовия модел и съдържа конкретен диапазон (gamut) от цветове. Например цветовия модел RGB има следните цветови пространства: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB, ...

Всяко устройство като монитор или принтер има свое цветово пространство и може да възпроизвежда само цветове от определен диапазон. Когато прехвърляме едно изображение от едно устройство към друго, цветовете могат да се променят понеже всяко устройство интерпретира по свой начин RGB или CMYK цветовите стойности.

В Photoshop цветовият режим определя кой метод да се използва при представяне на цветовете на екрана или при принтиране. Можем да изберем между следните режими RGB (Red, Green, Blue), CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), Lab Color (based on CIE L* a* b*), Grayscale, Indexed Color и Duotone. Цветовите режими определят броя цветове, броя канали, големината на файла, кои файлови формати и кои инструменти в Photoshop са достъпни.

Задаване на нюанс, наситеност и осветеност

Базиращ се на начина по-който човек възприема цветовете, HSB модела описва трите основни характеристки на цвета:

Hue (нюанс) - измерва се с положението на цвета в цветовия кръг, задава се в градуси от 0 до 360. Най-често нюанса се задава с името на цвета - red, orange, green.

Saturation (наситеност) - Силата и чистотата на цвета. Наситеността представя количеството сиво в цвета, измерва се в процент от 0 (сиво) до 100 (наситен цвят). В стандартния цветови кръг, наситеността нараства от центъра към краищата.

Brightness (осветеност) - Измерва се в проценти от 0 (черно) до 100 (бяло).


* използвани са преводи от "Photoshop CS3".

обратно в началото на страницата