Задаване на непрозрачност и режим на смесване

16.12.2007

Непрозрачност на слой

От непрозрачността на слоя зависи до колко съдържанието на долния слой ще бъде видимо. Задава се в проценти от 0 до 100% непрозрачност (opacity). Не можем да променяме непрозрачността на background слой или на заключен слой.

Настройка на непрозрачността може да се направи от палитра Layers или избирайки меню Layer / Layer Style/ Blending Options.

/кликнете върху изображението, за да го видите в реални размери/ layer_style

Друг начин за промяна на непрозрачността е при избран инструмент Move Tool Move Tool избираме от клавиатурата някое от числата от 0 до 9.


Непрозрачност на запълването на слоя

Като допълнение към опцията за непрозрачност, която влияе върху всеки ефект приложен на слоя, можем да задаваме и непрозрачност на запълването (fill opacity). Този вид непрозрачност влияе само на оцветените пиксели в слоя, без да променя неговите ефекти (например ефекта - хвърлена сянка (drop shadow)).

Настройка на непрозрачността на запълване (fill opacity) се прави по аналогичен начин от палитра Layers и скролера Fill Opacity или избирайки меню Layer / Layer Style/ Blending Options.


Режими на смесване (blending mode)

Режимите на смесване определят как даден пиксел си взаимодейства със съответния пиксел от долен слой. По подразбиране режимът на смесване за група от слоеве е Pass Through, което означава че няма смесване между отделните слоеве.

Когато избираме различен режим на смесване за групата слоеве, променяме реда по който отделните компоненти на изображението се визуализират. Ако първоначално се е виждало съдържанието от най-горните слоеве, сега се получава смесване на пикселите и от по-долните слоеве.

Селектираме слоя или групата и избираме Layer / Layer Style/ Blending Options.


Запълване на новия слой с неутрален цвят

Някои от филтрите (като Lighting Effects) не могат да се прилагат върху празни слоеве. Запълването с неутрален цвят на новия слой решава този проблем. Запълването с невидим неутрален цвят става взависимост от избрания режим на смесване. Ако не се приложи никакъв ефект, запълнения с неутрален цвят слой не оказва влияние на останалите.

New Layer Запълването с неутрален цвят не е активно при някои режими на смесване - Normal, Dissolve, Hard Mix, Hue, Saturation, Color, Luminosity.Създаване на knockout (отсичане)

Опцията knockout дава възможност да се укаже кой слой да се "перфорира", откривайки съдържанието на слоевете по-долу. Например с текстов слой можем да "перфорираме" долния слой като открием част от основното изображение в background слоя.

photoshop example photoshop example Последователността е следната: поставяме най-отгоре слоя, с който ще "перфорираме"; след него слоя, който ще се перфорира; най-отдолу background слоя, чието съдържание ще се разкрие. Ако нямаме такъв слой, конвертираме желания слой в background с Layer / New/ Background From Layer.

За да се открие слой над background слоя, групираме съответните слоеве, които ще използваме. В групата ги подреждаме в описаната по-горе последователност. По подразбиране режима на смесване на групата е Pass Through. Открива се съдържанието на слоя, който се намира веднага след групата.

Селектираме най-горния слой, с който ще перфорираме. Извеждаме прозореца на Blending Options като кликнем два пъти върху реда на слоя (встрани от името и миниатюрата) или като изберем Layer / Layer Style/ Blending Options, или от менюто към палитра Layers

Избираме някоя от опциите в Knockout менюто:

Shallow - когато искаме да "перфорираме" до стоящия най-близо слой.

Deep - когато искаме да "перфорираме" до background слоя. Ако няма background слой, се създава прозрачност.

За да се създаде самият ефект на "перфориране"/ "отсичане" в прозореца на Blending Options трябва да:
- намалим непрозрачността на запълването (fill opacity).
- сменим режима на смесване, така че да се открият по-долните пиксели.


Изключване на канал от смесване

Когато задаваме режим на смесване (blending mode) за слой или група слоеве, можем да ограничим неговият ефект за даден канал. По подразбиране в смесването са включени всички канали.

Например ако имаме RGB изображение, можем да махнем смесването на червения канал. Като резултат в крайното съставно изображение, само информацията от зеления и синия канал ще се промени.

Отново трябва да отворим прозореца на Blending Options. Кликваме два пъти върху миниатюрата в реда на слоя, или избераме Layer / Layer Style/ Blending Options, или от менюто към палитра Layers.

От секцията Advanced Blending махаме отметката пред канала, който не искаме да се включва в смесването.


Използване на слайдерите в прозореца на Blending Options

Тези слайдери контролират кои пиксели от активния слой и от лежащите отдолу слоеве да се виждат в крайното изображение.

В прозореца на Blending Options в секция Advanced Blending избираме някоя от опциите в менюто Blend If:
- избираме Gray, за да зададем диапазон на смесване за всички канали.
- избираме определен цвят, за да укажем смесването в съответния канал.

Използваме слайдерите This Layer и Underlying Layer, за да зададем диапазон на осветеност на смесваните пиксели на активния слой и на намиращият се отдолу слой - от 0 (черно) до 255 (бяло).

За да зададем поредица от частично смесени пиксели задържаме Alt и изтегляме половината от слайдера. Двете стойности, които се изписват отгоре показват частичния диапазон на смесване. По този начин могат да се махнат нежеланите крайни пиксели при преместване на обект върху нов различен фон.

* използвани са преводи от Photoshop CS3 help и други сайтове.

обратно в началото на страницата